تحلیل تکنیکال به بررسی روند قیمتی اوراق بهادار در آینده با توجه به داده های تاریخی قیمت و حجم معاملات می پردازد. به این ترتیب فرض می شود که قیمت و حجم مهمترین عوامل جهت پیش بینی روند آتی است و تحلیل گران براساس این عوامل الگوها، مدل ها و قواعدی را به منظور برآورد جهت گیری قیمتی تعیین و مورد استفاده قرار می دهند.
همچنین در این روش تحلیل، فرض براین است که تمام اطلاعات در قیمت فعلی منعکس شده است و زمانی که با قیمت های گذشته در نظر گرفته می شوند ، الگوهای تکرار شونده را آشکار می سازد که می توانند مبنایی برای پیش بینی تغییرات قیمت های آتی باشند. بنابراین در این روش تحلیل انتظار می رود سرمایه گذاران رفتار افرادی را تکرار نمایند که پیش از آنها داد و ستد می کرده اند و بر این اساس تحلیلگران تکنیکال معتقدند که الگو های قابل پیش بینی قیمت را می توان بر روی یک نمودار نشان داد. تحلیل تکنیکال به صورت گسترده در میان اکثر فعالین بازار نه به عنوان علم بلکه به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد.