nota-06

 

 

آشنایی با روش های تحلیل و به کارگیری آنها، شما را در انتخاب سهام پرپتانسیل و تشخیص زمان مناسب جهت خرید و فروش یاری می نماید. روش های تحلیل سهام را می توان به دو دسته کلی تحلیل بنیادی و تکنیکالی تقسیم بندی کرد.

 

 

تحلیل بنیادی

در روش بنیادی، کلیه عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح کلان مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و سپس بخش های پرپتانسیل اقتصاد فراخور اخبار منتشره شناسایی می گردد. صنایعی که در هر یک از این بخش ها فعال بوده و چشم انداز روشنی برای آن متصور می گردد، انتخاب شده و شرکت های موجود در آن صنعت که سهام آنها در بازار سرمایه معامله می شوند مورد بررسی قرار می گیرند.
در این مرحله از تحلیل بنیادی، ساختار و موارد پایه ای شرکت واکاوی می شود. در این روش، تمرکز بر روی گزارشات مالی، روند و چشم انداز سودآوری شرکت است. تحلیلگران پس از بررسی وضعیت فعلی و تخمین وضعیت آتی شرکت، ارزش ذاتی شرکت را محاسبه می نمایند. مقایسه ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بازار، در اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری  تاثیر گذار است.

 

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال، روند قیمتی در مرکز توجه تحلیلگران قرار دارد. در این روش فرض بر آن است که شرایط فعلی سهم در قیمت آن لحاظ شده است.  در این روش تحلیلگران سعی می کنند با مطالعه و بررسی سوابق قیمتی سهم،روند آتی آن را پیش بینی نمایند. همچنین به دنیال شناسایی الگوهای قیمتی در روند سهم و تخمین حرکت قیمتی سهم براساس آن الگوها هستند. توصیه می شود به منظور اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری، هر دو روش تحلیلی به کار گرفته شود. با این حال وزنی که به نتایج هر یک از این تحلیل ها داده شود با توجه به شرایط سهم متفاوت خواهد بود.