هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس اختصاص آن منافع در امور نیکوکارانه می باشد.

 

حالت های مشارکت در امور نیکوکارانه

– اشخاص نیکوکار می توانند اصل سرمایه را برای خود حفظ نموده و فقط منافع حاصله را به امور نیکوکارانه اختصاص دهند.
– اشخاص نیکوکار می توانند اصل سرمایه را برای خود حفظ نموده و بخشی از منافع حاصله را به خود و مابقی را به امور نیکوکارانه اختصاص دهند.
– اشخاص نیکوکار می توانند اصل سرمایه و منافع حاصله را به امور نیکوکارانه اختصاص دهند و به این ترتیب در زمان انحلال صندوق، اصل سرمایه نیز صرف امور نیکوکارانه خواهد شد.

 

ارکان صندوق

ارکان صندوق شامل، مجمع صندوق، مدیر صندوق، متولی، حسابرس ومدیر اجرا است. متولی و حسابرس ارکان نظارتی و مدیر اجرا و مدیر صندوق ارکان اجرایی صندوق هستند.

ساختار صندوق به گونه ای است که از مصرف منافع صندوق در امور نیکوکاری، اطمینان زیادی حاصل شود. به طوری که ارکان نظارتی صندوق همواره بر این امر نظارت دارند. علاوه بر این در دوره های کوتاه مدت، گزارش نحوه صرف منافع تهیه و مورد رسیدگی قرار گرفته و از طریق تارنمای صندوق منتشر می گردد. مدیر اجرا نیز‌از بین اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار که در امور نیکوکارانه سابقه فعالیت داشته و یا توانایی انجام آن امور را داشته باشد انتخاب می گردد.