.معامله گر کالا

 


[/columns]
مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری

سابقه فعالیت کاری خود در دو محل کاری قبلی خود را اعلام نمایید:

محل کار شماره ۱

محل کار شماره ۲

CAPTCHA
لطفا صبر کنید