بانک ملی ایران
شعبه: بورس – ۶٩۵
٠١٠٢۵٣٩۶٢۴٠٠۴
کد شبا : IR ۰۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۵۳۹۶۲۴۰۰۴

بانک ملی ایران
شعبه: کیش
٠١١٠٢٢٧٨٧٣٠٠٧
کد شبا : IR ۰۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۲۲۷۸۷۳۰۰۷

بانک اقتصاد نوین
شعبه: حافظ – ١٠۶
۱۰۶-۲-۲۷۰۲۷-۱
کد شبا : IR ۰۳۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۰۰۲۷۰۲۷۰۰۱

بانک سامان
شعبه: سی تیر – ٨۴٩
۸۴۹-۴۰-۵۱۵۱۶-۱
کد شبا : IR ۴۶۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۰۵۱۵۱۶۰۰۱

بانک پارسیان
شعبه: پارک ساعی – ١٠٨٠
۰۲۱-۰۰۰۰۵۴۶۱-۰۰۲
کد شبا : IR ۲۴۰۵۴۰۱۰۸۰۰۲۱۰۰۰۰۵۴۶۱۰۰۲

بانک پاسارگاد
شعبه: حافظ – ٢۵۶
۲۵۶-۱۱-۸۹۹۸۹۹-۱
کد شبا : IR ۰۲۰۵۷۰۰۲۵۶۰۱۱۰۰۸۹۹۸۹۹۰۰۱

بانک صادرات
شعبه: پارک ساعی – ١٠٩۴
۰۱۰۳۰۵۱۵۶۴۰۰۱
کد شبا : IR ۵۴۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۰۵۱۵۶۴۰۰۱

بانک ملت
شعبه: بورس تهران – ۶٢٠۵٩
۲۰۵۲۵۳۱۶/۲۳
کد شبا : IR ۴۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۲۵۳۱۶۲۳

بانک دی
شعبه: حافظ – ١٢٩
٠١٠٠٠٠٣٩٣۶٠٠۶
کد شبا : IR ۴۹۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۳۹۳۶۰۰۶

بانک سینا
شعبه: پارک ساعی – ٣٩٢
۳۹۲-۴-۲۴۰۰۰۷۴-۱
کد شبا : IR ۴۰۰۵۹۰۰۳۹۲۰۰۴۰۲۴۰۰۰۷۴۰۰۱

بانک سپه
شعبه: خالد اسلامبولی – ١٢۴۵
١٢۴۵٨٠٠٢٠٨۴٠٢
کد شبا : IR ۷۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۲۴۵۸۰۰۲۰۸۴۰۲

بانک تجارت
شعبه: بورس کالا – ١٠٨١
١٠۴٣١٨۴۵٢
کد شبا : IR ۴۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۳۱۸۴۵۲

موسسه مالی اعتباری کوثر
شعبه: مستقل مرکزی – ۵
۱۵۱۱۰۲۶۳۴-۲۹
کد شبا : IR ۲۶۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۱۱۰۲۶۳۴۲۹