بانک ملی ایران
شعبه: بورس – ۶٩۵
٠١٠٢۵٣٩۶٢۴٠٠۴
کد شبا : IR ۰۷-۰۱۷۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۲۵۳۹-۶۲۴۰-۰۴

بانک ملی ایران
شعبه: کیش
٠١١٠٢٢٧٨٧٣٠٠٧
کد شبا : IR ۰۷-۰۱۷۰-۰۰۰۰-۰۰۱۱-۰۲۲۷-۸۷۳۰-۰۷

بانک اقتصاد نوین
شعبه: حافظ – ١٠۶
۱۰۶-۲-۲۷۰۲۷-۱
کد شبا : IR ۰۳-۰۵۵۰-۰۱۰۶-۰۰۲۰-۰۰۲۷-۰۲۷۰-۰۱

بانک سامان
شعبه: سی تیر – ٨۴٩
۸۴۹-۴۰-۵۱۵۱۶-۱
کد شبا : IR ۴۶-۰۵۶۰-۰۸۴۹-۰۴۰۰-۰۰۵۱-۵۱۶۰-۰۱

بانک پارسیان
شعبه: پارک ساعی – ١٠٨٠
۱۰۸۰-۲۱-۵۴۶۱-۲
کد شبا : IR ۲۴-۰۵۴۰-۱۰۸۰-۰۲۱۰-۰۰۰۵-۴۶۱۰-۰۲

بانک پاسارگاد
شعبه: حافظ – ٢۵۶
۲۵۶-۱۱-۸۹۹۸۹۹-۱
کد شبا : IR ۰۲-۰۵۷۰-۰۲۵۶-۰۱۱۰-۰۸۹۹-۸۹۹۰-۰۱

بانک صادرات
شعبه: پارک ساعی – ١٠٩۴
۰۱۰-۳۰-۵۱۵۶۴۰۰-۱
کد شبا : IR ۵۴-۰۱۹۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۳۰۵۱-۵۶۴۰-۰۱

بانک ملت
شعبه: بورس تهران – ۶٢٠۵٩
۲۰۵۲۵۳۱۶/۲۳
کد شبا : IR ۴۴۰-۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۲۰۵۲-۵۳۱۶-۲۳

بانک دی
شعبه: حافظ – ١٢٩
٠١٠٠٠٠٣٩٣۶٠٠۶
کد شبا : IR ۴۹-۰۶۶۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۰۰۰۳-۹۳۶۰-۰۶

بانک سینا
شعبه: پارک ساعی – ٣٩٢
٣٩٢۴٢۴٠٠٠٧۴١
کد شبا : IR ۴۰-۰۵۹۰-۰۳۹۲-۰۰۴۰-۲۴۰۰-۰۷۴۰-۰۱

بانک سپه
شعبه: خالد اسلامبولی – ١٢۴۵
١٢۴۵٨٠٠٢٠٨۴٠٢
کد شبا : IR ۷۵-۰۱۵۰-۰۰۰۰-۰۱۲۴-۵۸۰۰-۲۰۸۴-۰۲

بانک تجارت
شعبه: بورس کالا – ١٠٨١
١٠۴٣١٨۴۵٢
کد شبا : IR ۴۳-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۰۴-۳۱۸۴-۵۲

موسسه مالی اعتباری کوثر
شعبه: مستقل مرکزی – ۵
۱۵۱۱-۰۲۶۳۴-۲۹
کد شبا : IR ۷۹-۰۷۳۰-۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۱۱-۰۲۶۳۴-۲۹