آشنایی مقدماتی با قرارداد آتی سکه

سطح دوره: مقدماتی
مدت دوره: ۲ ساعت
تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۶/۰۱
ظرفیت: ٦ نفر از ٢٠ نفر
هزینه: رایگان

آشنایی با قراردادهای اختیار معامله سکه

سطح دوره: مقدماتی
مدت دوره: ۲ ساعت
تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۶/۱۵
ظرفیت: ٦ نفر از ٢٠ نفر
هزینه: رایگان

آشنایی با اصول سرمایه گذاری در بورس

سطح دوره: مقدماتی
مدت دوره: ۲ ساعت
تاریخ برگزاری: ۹۶/۰۶/۱۱
ظرفیت: ٥ نفر از ٢٠ نفر
هزینه: رایگان