سرمایه‌گذار در طی دوره قرارداد سبدگردانی امکان برداشت از سبد و یا واریز وجه به سبد را دارد. این فرآیند ضمن تنظیم متمم و تأیید آن توسط طرفین قرارداد خواهد بود.