خیر مبلغ حاصل از فروش به حساب نزد کارگزاری مشتری واریز می گردد.