اگراطلاعات لازم برای تصمیم گیری درمورد خریدیافروش سهام دردسترس سرمایه گذاران نباشد.یا این که انتظار برود اطلاعاتی موثربرقیمت سهام یاتصمیم سرمایه گذاران وجود داشته باشد که هنوز افشا نشده باشد،نماد معاملاتی سهم برای مدتی متوقف می شودوپس از انتشارکامل اطلاعات دوباره نماد معاملاتی بازگشایی خواهد شد.بدیهی است درمدت زمان توقف نماد،آن سهم قابلیت خرید وفروش ندارد.